een verhaal ‘De volgende stap, een nieuwe weg in je leiderschap’


de weg naar vrijheid kent geen short cuts

Liberté van Léon Wuidar

School for Purpose Leadership groep 5


een nieuwe weg in je leiderschap


gesprekken over de ‘liminale’ status in de samenleving

De TussenRuimte — gesprekken in een liminale wereld
Fotocollage Ron van EsRon van Es

Founder School for Purpose Leadership | www.purposeleadership.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store